Information om FFP masker

Skyddsnivåer

Skyddsnivå

Färg

Typ av förorening

Exempel

Maximal koncentration

FFP1


Ej giftigt damm, vatten-/oljebaserad dimma och rök 1

Arbete med ej giftigt damm, dimma och rök

4 x HGV

FFP2

Farliga partiklar som damm, rök och vatten / oljebaserade aerosoler 2

Arbete med mjukt träslag, glasfiber, metall och plast [förutom PVC] och oljedimmor

12 x HGV

FFP3

Farliga och cancerframkallande partiklar som damm, rök och vatten / oljebaserade aerosoler 3

Arbete med mycket giftiga metaller, hårt träslag, radioaktiva och biologiska ämnen samt oljedimmor och svetsning av rostfritt stål

50 x HGV

R: Återanvändbar – fi ltret kan användas längre än ett arbetspass.

D: Filtret har passerat igensättningstestet Dolomit. Bättre andningsmotstånd och längre livslängd.

1: inte mot cancerframkallande och radioaktiva material, inte mot luftburna biologiska ämnen och enzymer.

2: inte mot radioaktiva partiklar, inte mot virus och enzymer.

23: mot radioaktiva partiklar samt luftburna biologiska ämnen och enzymer.