Integritetsmeddelande

Följande integritetsmeddelande ger en överblick över vilka uppgifter vi samlar in under ditt besök på vår webbplats och hur dessa används av oss. Fullständig information om vår hantering av dina personuppgifter ges i den utförliga integritetspolicyn nedan.

Vilka av dina uppgifter samlar vi in?

Vid besök på vår webbplats

 • IP-adress
 • Datum
 • Tid
 • Besökt sida
 • Logg
 • Statuskod
 • Referrer URL (tidigare besökt sida)
 • User Agent (typ och version av webbläsare)
 • Besökt domän 

Dessa uppgifter sparas i 90 dagar.

Vid användning av vårt kontaktformulär

 • E-postadress
 • Namn
 • Telefonnummer (valfritt)
 • Postnummer och ort

Ytterligare insamling

Vi använder spårningsverktyget Google Analytics för att med hjälp av Cookies få mer information om användarbeteenden på vår webbplats. I detta fall hanteras och överförs din IP-adress endast anonymt.

På vilket sätt erhåller vi dina uppgifter?

Genom ditt besök på vår webbplats loggas åtkomstuppgifterna automatiskt. Annars erhåller vi endast uppgifter genom att du anger dem på vår webbplats eller genom användning av Cookies.

Till vad använder vi dina uppgifter?

 • För optimering av vår webbplats t.ex. av innehåll eller navigering.
 • För att hantera dina serviceförfrågningar, t.ex. produkt- eller användningsrelaterade frågor.
 • Dina personuppgifter vidarebefordras endast till tredje part om detta krävs för hantering av en konkret förfrågan från din sida, till exempel om vi skickar vidare din produktförfrågan till en av våra återförsäljare i närheten av dig eller om detta krävs av oss från rätts- eller myndighetshåll.

Vilka rättigheter har du?

 • Upplysning: Du har rätt till upplysning om dina sparade personuppgifter samt att få en kopia av dem.
 • Radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina sparade personuppgifter.
 • Korrigering: Du har rätt att rätta till dina personuppgifter.
 • Invändning: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter och kan kontakta oss avseende detta.
 • Du har rätt till att överklaga till tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter (lokalt ombud för dataskydd och informationsfrihet i Baden-Württemberg, Stuttgart).
 • Du kan skicka frågor om dataskydd till datenschutz@moldex-europe.com eller Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Straße 50, 72141 Walddorfhäslach, Tyskland.

Integritetspolicy 

1. Tillämpningsområde

För användning av webbplatsen moldex-europe.com och de tjänster som erbjuds där gäller följande integritetspolicy. Denna webbplats tillhandahålls av Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Straße 50, 72141 Walddorfhäslach, e-post: info@moldex-europe.com (”Moldex”) som personuppgiftsansvarig vad gäller art. 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Du når vår dataskyddsansvariga på datenschutz@moldex-europe.com eller via vår postadress, notera ”dataskyddsansvarig” i adressen.

Det är ytterst viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas. Vi vill gärna informera dig om vilka personuppgifter vi erhåller, hur dessa används och vilka rättigheter du har avseende dina sparade personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som erhålls och används av oss, t.ex. genom att du besöker vår hemsida, kontaktar vår kundservice eller interagerar med Moldex som företagskund, leverantör eller affärspartner.

Detta gäller, utan undantag, samtliga personuppgifter, av all sort, som erhålls online och offline.

Hanteringssyfte

Vi hanterar dina uppgifter främst i följande syften:

 • För att skicka information om Moldex produkter och tjänster samt dess användning och var de kan köpas
 • För att svara på frågor om våra produkter och tjänster
 • För att åtgärda produktproblem
 • För att hjälpa oss att förbättra vår webbplats t.ex. dess innehåll eller navigering

Om du interagerar med Moldex som spekulant, företagskund, leverantör eller affärspartner, vill vi även ha dina personuppgifter främst i följande syften:

 • För att skicka säkerhetsrelevanta, personliga meddelanden om våra produkter och tjänster
 • För att förvalta kundrelationer
 • För att genomföra enkäter om tillfredsställelsen med Moldex produkter och tjänster 

Allmänna kontaktförfrågningar, avtalsuppfyllelse

Beroende on du interagerar med Moldex som spekulant, användare, företagskund, leverantör eller affärspartner och på vilket sätt du interagerar med Moldex, samlar vi in olika personuppgifter. Du anger dessa frivilligt och vi använder dem endast för avsedda ändamål.

Därtill hör bland annan namn, företag, e-postadress, telefonnummer, kön, födelsedatum och information om de produkter och tillämpningar som du använder. 

I de fall då du uppger personuppgifter per telefon, e-post eller post eller via vår webbplats (speciellt namn, e-postadress, adress) görs detta i allmänhet frivilligt. Dessa uppgifter används för att hantera avtalsförhållanden, dina förfrågningar eller beställningar och för egna marknadsundersökningar och för att skicka egen reklam per post. 

En vidare användning, i synnerhet en vidarebefordring av uppgifter till tredje part i reklam- eller marknadsundersökningssyfte sker inte. De uppgifter som vi samlar in i detta sammanhang raderar vi efter att lagringen inte längre krävs. I de fall där vi är skyldiga att spara dessa uppgifter begränsas istället hanteringen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b eller artikel 6.1 f i GDPR.

Arbetsansökningar

Vi samlar in och hanterar personuppgifter från arbetssökande för att genomföra anställningsprocessen (rättslig grund § 26 i Tysklands nationella dataskyddslag ”BDSG”). Hanteringen kan även ske elektroniskt. Detta är i synnerhet fallet, om en arbetssökande skickar in sina ansökningsdokument elektronisk, t.ex. med e-post.

Vid upprättande av ett anställningskontrakt med en arbetssökande sparas de inlämnade uppgifterna, med hänsyn till rättsliga föreskrifter, i syfte att hantera anställningsförhållandet.

Om man inte upprättar något anställningskontrakt med den arbetssökande, raderas ansökningsdokumenten automatiska sex månader efter beslutet om avslag tagits, i de fall där en radering inte står i vägen för några andra rättsliga intressen för de som ansvarar för hanteringen. Andra rättsliga intressen är i detta fall till exempel en bevisskyldighet i ett ärende avseende Tysklands antidiskrimineringslag, AGG.

En förlängning av lagringen sker endast med ditt samtycke (t.ex. om du i framtiden vill få information om jobb som passar dig). I detta fall sker raderingen 2 år efter avslaget för den aktuella positionen.

Automatisk insamling och hantering av uppgifter genom webbläsaren 

Precis som alla webbplatser samlar vår server automatisk och tillfälligt in uppgifter i serverloggfilerna, som webbläsaren överför, såvida detta inte deaktiveras av dig. När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för oss för att tillhandahålla vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund artikel 6.1 f i GDPR)

 • IP-adress för aktuell dator
 • Filförfrågan från klienten
 • http-svarskoden
 • webbplatsen från vilken du besökte oss (Referrer URL)
 • tid för besöket
 • typ och version av webbläsare
 • en aktuella datorns operativsystem

Någon personrelaterad analys av serverloggfilerna görs inte. Dessa uppgifter kan inte tillskrivas en specifik peson vid något tillfälle. Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part

Vi skickar endast vidare dina personuppgifter till tredje part när 

 • detta krävs för hantering av en konkret förfrågan från din sida, till exempel om vi skickar vidare din produktförfrågan till en av våra återförsäljare i närheten av dig.
 • Du har gett oss tillåtelse att göra detta. I förklaringen av samtycke informeras du om mottagaren eller typen av mottagare.
 • vi använder externa tjänsteleverantörer som personuppgiftsbiträde och ingår ett avtal om personuppgiftshantering enligt art. 28 i GDPR. Dessa leverantörer väljs omsorgsfullt av oss, är bundna till att följa våra direktiv och bestämmelserna i GDPR och kontrolleras regelbundet. 
 • detta krävs av oss från rätts- eller myndighetshåll.

Cookies

I vissa fall sparar vi information i form av så kallade Cookies på din dator. Cookies är identifikationsmarkörer (filer) som sparas på den aktuella datorns hårddisk. De innehåller information om användaren. Användningen av Cookies har ingenting att göra med de personuppgifter som du anger på webbplatsen. Följande typ av Cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan, används på denna webbplats: 

 • Transient Cookies: Transient Cookies raderas automatisk när du stänger webbläsaren. Därtill hör i synnerhet Session Cookies. Dessa sparar ett så kallat Session ID till vilket olika webbläsarförfrågningar från samma session tillskrivs. På då sätt kan din dator känna igen att du återkommer till vår webbplats. Session Cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
 • Persistent Cookies: Persistent Cookies raderas automatiskt efter en fastställd tid, som kan variera för olika Cookies. Du kan alltid radera Cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål, t.ex. att tacka nej till Third Party Cookies eller alla Cookies. Du kan använda vår webbplats även om du deaktiverar att din webbläsare tar emot Cookies. Men detta kan leda till att vissa sidor inte längre fungerar helt eller delvis. 

Säkerhet

Vi utför lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förfalskning, manipulering och obehörig åtkomst från tredje part. Vi hanterar dina uppgifter enligt kraven i gällande dataskyddslagar i Förbundsrepubliken Tyskland och observerar gränserna för dataskydd i konkurrenslagstiftningen. Denna integritetspolicy gäller endast vårt företag. Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser som kan nås via länkar på vår webbplats.

Statistisk analys (Google Analytics)

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”), baserat på våra legitima intressen (dvs. intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineutbud enligt artikel 6.1 f GDPR). Google använder Cookies. Den information som samlas in med hjälp av Cookies vid användning av onlinetjänster skickas i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Google är certifierad under Privacy Shield och garanterar därigenom att de europeiska dataskyddslagarna följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google använder denna information på uppdrag av oss för att utvärdera hur våra onlinetjänster används, för att sammanställa rapporter om aktivitet på dessa onlinetjänster och även för att göra oss bättre bekanta med användningen av dessa onlinetjänster och tjänster relaterade till internetanvändning. För att göra detta kan en pseudonym användarprofil skapas utifrån uppgifterna.

Vi använder Google Analytics i våra miljöer som ”Universal Analytics”. ”Universal Analytics” betecknar en process från Google Analytics, där användaranalys görs med hjälp av ett pseudonymt användar-ID och på så sätt skapar en pseudonym profil för användaren med information om användningen på olika enheter (så kallad ”Cross Device Tracking").

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att användarens IP-adress avkortas av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen och i andra fördragsslutande stater i överenskommelsen i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas av där.

Google sammanför inte IP-adressen som överförs av användarens webbläsare med andra uppgifter. Användaren kan förhindra att Cookies sparas med en inställning i sin webbläsarprogramvara. Användaren kan även förhindra att Google samlar in och hanterar uppgifter som genereras av dessa Cookies och uppgifter som har att göra med deras användning av onlinetjänsten genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg via följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ytterligare information om hur Google använder uppgifter samt inställnings- och invändningsmöjligheter finns i Googles integritetspolicy (https://policies.google.com/technologies/ads) och i inställningarna för Googles visning av reklamannonser (https://adssettings.google.com/authenticated).

För att hindra att Universal Analytics samlar in uppgifter över olika enheter, måste du genomföra Opt Out-inställningen på alla system som du använder. Om du klickar här kommer en Opt Out Cookie att ställas in: Deaktivera Google Analytics.

Användarens personuppgifter raderas eller anonymiseras efter 14 månader.

Lagringstid

Dina uppgifter används endast till dess att de inte längre krävs för den befintliga kundrelationen, att du tar tillbaka ditt samtycke eller att vi inte har ett legitimt intresse för att fortsätta hantera dem. I dessa fall hanterar vi dina uppgifter tills du tar tillbaka ditt samtycke eller tills du invänder mot våra legitima intressen. Vi är dock förpliktigade enligt handels- och skatterättsliga riktlinjer att spara dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss avseende dina personuppgifter:

 • Rätt till upplysning
 • Rätt till korrigering eller radering
 • Rätt till begränsning av hantering
 • Rätt till invändning mot hantering
 • Rätt till uppgiftsportabilitet.
 • För att använda dessa rättigheter ska du fylla i kontaktformuläret eller kontakta oss via e-post på datenschutz@moldex-europe.com.

Du har dessutom rätt till att kontakta en tillsynsmyndighet angående hanteringen av dina personuppgifter.

Förändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa och förändra denna integritetspolicy. Ändringar i integritetspolicyn publiceras på den här sidan. Tidigare versioner av vår integritetspolicy kan fortfarande hämtas på denna sida, så att du kan se vilka ändringar som har gjorts.