Rodzaje ochrony pochłaniacze

Rodzaje ochrony

Rodzaje ochrony

Oznakowanie

Rodzaje zagrożeń

Przykłady

Maksymalny czas użytkowania

A1


Gazy i opary organiczne, temperatura wżenia > 65°C

Praca przy rozpuszczalnikach lakierów farb i klejów

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
lub do 1000 ppm

A2


Jak A1

Jak A1 przy wyższych stężeniach

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
lub do 5000 ppm

A1B1E1


Jak A1 + nieorganiczne gazy i pary + kwaśne gazy

Jak A1 + praca z: chlor, bromu, cyjanowodór, siarkowodór, kwas solny i inne kwaśne gazy

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
lub do 1000 ppm

A1B1E1K1

Jak A1B1E1 + amoniak

Jak A1B1E1 + praca z amoniakiem

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
lub do 1000 ppm

A2B2E1

Jak A1B1E1

Jak A1B1E1 przy wyższych stężeniach 

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
 lub do 5000 ppm (A + B) lub 1000 ppm (E)

A2B2E2K2

Jak A1B1E1 + amoniak

Jak A1B1E1 + praca z amoniakiem
przy wyższych stężeniach

30 x NDS [półmaska]
400 x NDS [maska pełnotwarzowa]
lub do 5000 ppm

AX

Organiczne opary z temperaturą wżenia ≤ 65°C

Praca z niskowrzącymi parami np. aceton, dichlorometan

Tylko do jednorazowego użycia. Dopuszczenia mogą mieć różnice zwarzywszy na dopuszczenia danego kraju.

Hg P3

Rtęć

Praca przy oparach rtęci

Maksymalny czas użytkowania przy rtęci 50h