Informatie betreffende gegevensbescherming

De volgende informatie betreffende gegevensbescherming biedt een overzicht over wat we tijdens uw bezoek aan onze website registreren en hoe deze gegevens door ons gebruikt worden. Volledige informatie over onze omgang met uw persoonlijke gegevens vindt u in de uitgebreide verklaring betreffende gegevensbescherming verderop.

Welke gegevens registreren we over u?

Bij het bezoeken van onze website

 • IP-adres
 • Datum
 • Tijdstip
 • opgeroepen pagina
 • Protocol
 • Statuscode
 • Referrer-URL (de hiervoor bezochte site)
 • User Agent (browsertype en -versie)
 • opgeroepen domein

Deze gegevens worden 90 dagen opgeslagen.

Op basis van uw invoer in ons contactformulier

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Postcode en plaats

Tevens

We gebruiken de tracking tool Google Analytics om met behulp van cookies meer te weten te komen over het gedrag van bezoekers op onze website. Hierbij wordt uw IP-adres uitsluitend geanonimiseerd verwerkt en overgedragen.

Op welke wijze registreren wij uw gegevens?

Door uw bezoek aan onze website worden de toegangsgegevens automatisch vastgelegd. Verder verkrijgen we de gegevens uitsluitend nog door uw invoer op onze website of door het gebruik van cookies.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Ter optimalisatie van onze webpagina's, bijvoorbeeld van de inhoud of de navigatie.
 • Voor het bewerken van uw service-aanvragen, bijvoorbeeld vragen met betrekking tot producten of toepassingen.
 • Uw persoonlijke gegevens geven we alleen aan derden door als dit nodig is ter verwerking van een concrete aanvraag van uw kant, bijvoorbeeld als we uw productaanvraag moeten doorgeven aan een van onze vertegenwoordigers bij u in de buurt of als we wettelijk, van overheidswege of juridisch verplicht zijn tot overdracht.

Welke rechten hebt u:

 • Informatie: u hebt het recht op informatie over de over u opgeslagen, persoonlijke gegevens evenals op een kopie daarvan.
 • Verwijderen: u hebt het recht op het door ons laten verwijderen van de over u opgeslagen, persoonlijke gegevens.
 • Correctie: u hebt het recht op correctie van uw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar: u hebt het recht op bezwaar en u kunt hierover contact met ons opnemen.
 • U hebt het recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit op de gegevensbescherming (landelijk verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en vrijheid van gegevens in Baden-Württemberg, Stuttgart).
 • Antwoorden op vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u krijgen via datenschutz@moldex-europe.com of Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Straße 50, 72141 Walddorfhäslach, Duitsland.

Verklaring betreffende gegevensbescherming 

1. Omvang van de geldigheid

Voor het gebruik van de website moldex-europe.com en de via deze aangeboden diensten geldt de volgende verklaring betreffende gegevensbescherming. Deze website wordt aangeboden door Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Straße 50, 72141 Walddorfhäslach, e-mail: info@moldex-europe.com („Moldex“) als verantwoordelijke in de zin van Art. 4 EU- verordening op de gegevensbescherming ("GDPR"). U kunt onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bereiken onder datenschutz@moldex-europe.com of via ons postadres met als toevoeging "der Datenschutzbeauftragte“.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons hoge prioriteit. Het is voor ons belangrijk om u te informeren over welke persoonlijke gegevens we registreren, hoe deze worden gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot de over u opgeslagen persoonlijke gegevens.

Deze verklaring over de gegevensbescherming geldt voor persoonlijke gegevens die door ons worden geregistreerd of gebruikt, bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze website, door met onze klantenservice opgenomen contact of via interactie met Moldex als klant, leverancier of zakenpartner.

Daaronder vallen, zonder enige beperking, alle online en offline geregistreerde persoonlijke gegevens van elke soort.

Verwerkingsdoelen

We verwerken uw gegevens met name voor de volgende doelen:

 • Toezending van informatie over de producten en diensten van Moldex evenals het gebruik en de leveranciers daarvan
 • Beantwoording van vragen met betrekking tot onze producten en diensten
 • Het opheffen van problemen met producten
 • Ondersteuning bij verbetering van onze webpagina's, bijvoorbeeld van de inhoud of de navigatie

Als u contact hebt met Moldex als geïnteresseerde, leverancier of zakelijk partner, verzoeken we u tevens met name voor de volgende doelen om uw persoonlijke gegevens:

 • De verzending van op de veiligheid betrekking hebbende, gepersonaliseerde berichten met betrekking tot onze producten en diensten
 • Het beheer van klantenrelaties
 • Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken over producten en diensten van Moldex 

Algemene contact aanvragen, uitvoeren van contracten

Afhankelijk of u contact hebt met Moldex als geïnteresseerde, gebruiker, klant, leverancier of zakelijk partner en op welke wijze u dat doet, registreren we verschillende persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt vrijwillig door u gegeven en door ons alleen voor het bestemde doel gebruikt.

Daartoe behoren onder meer naam, firma, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, informatie over door u gebruikte producten en toepassingsgebieden. 

Voor zover u ons persoonlijke gegevens telefonisch, per e-mail, per post of via onze website mededeelt (met name naam, voornaam, e-mailadres, aanhef), vindt dit over het algemeen op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van het contract, voor de bewerking van uw aanvragen of uw bestellingen, en voor onze eigen marketing of opinie-onderzoeken en voor eigen reclame per post. 

Verder gebruik, met name een overdracht van de gegevens aan derden ten behoeve van reclame, marketing of opinie-onderzoek, vindt niet plaats. De in dit verband verkregen gegevens verwijderen we, nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking, in het geval van bestaande juridische bewaartermijnen. Rechtsgrond hiervan is Art. 6 par. 1 sub b) AVG of Art. 6 par. 1 sub f) AVG.

Sollicitaties

We registreren en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure (rechtsgrond § 26 Bundesdatenschutzgesetz „BDSG“). De verwerking kan ook via elektronische weg plaatsvinden. Dat geldt met name als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail aan ons overdraagt.

Bij het afsluiten van een arbeidscontract met een sollicitant worden de overgedragen gegevens ten behoeve van het afwikkelen van het werkverband opgeslagen, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Mocht met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst worden gesloten, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na het bekendmaken van de beslissing automatisch verwijderd, voorzover verwijderen niet in tegenspraak is met andere rechtmatige interesses van de voor de verwerking verantwoordelijke. Overige rechtmatige interesses in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet op gelijke behandeling.

Verlenging van de opslagduur vindt alleen plaats als u ons hiertoe toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld vanwege belangstelling in informatie over geschikte functies in de toekomst). In dat geval vindt verwijdering 2 jaar na de afwijzing voor de huidige functie plaats.

Geautomatiseerde gegevensregistratie en -verwerking door de browser 

Net als bij elke website registreert onze server automatisch en tijdelijk informatie in de server-logbestanden, die door de browser worden overgegeven, voorzover dit niet door u is uitgeschakeld. Als u onze website wilt bekijken, registreren we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond artikel 6 par. 1 sub f) AVG):

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • bestandsaanvraag van de client
 • de http-antwoordcode
 • de internetsite van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL)
 • het tijdstip van de aanvraag op de server
 • browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

Een evaluatie op persoonlijke niveau van de server-logbestanden vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden toegewezen. Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens geven we alleen aan derden door als 

 • dit nodig is ter verwerking van een concrete aanvraag van uw kant, bijvoorbeeld als we uw productaanvraag moeten doorgeven aan een van onze vertegenwoordigers bij u in de buurt.
 • u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In de verklaring voor toestemming worden de ontvangers of categorieën van ontvangers aan u medegedeeld.
 • wij externe dienstverleners inzetten als verwerker van de opdracht en als we een overeenkomst hebben afgesloten over de verwerking van opdrachtgegevens conform artikel 28 AVG. Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en van opdrachten voorzien, en zijn gebonden aan zowel onze aanwijzingen als aan de bepalingen in de AVG en worden regelmatig gecontroleerd. 
 • we wettelijk, juridisch of van rechtswege tot overdracht worden verplicht.

Cookies

Onder bepaalde omstandigheden slaan we informatie op uw computer op in de vorm van zogenaamde cookies. Cookies zijn identificatietekens (bestanden) die worden opgeslagen op de harde schijf van de aanvragende computer. Deze bevatten informatie over de gebruiker. Het gebruik van cookies staat op geen enkele wijze in verband met de door u op de website opgegeven persoonlijke informatie. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna wordt uitgelegd, worden op deze website gebruikt: 

 • Transient Cookies: Transient Cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID waarmee verschillende aanvragen van een browser aan dezelfde sessie worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden verwijderd als u zich afmeldt of de browser sluit.
 • Persistent Cookies: Persistent Cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. Dit verschilt per cookie. U kunt altijd cookies verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

U kunt de browser-instelling aan uw wensen aanpassen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Het gebruik van onze website is ook mogelijk als u de ontvangst van cookies in uw browser hebt uitgeschakeld. Het gevolg kan echter zijn dat sommige pagina 's niet meer of slechts beperkt functioneren. 

Veiligheid

We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, vervalsing, manipulatie en onrechtmatige toegang door derden. We behandelen uw gegevens conform de eisen van de in de bondsrepubliek Duitsland geldende en toepasbare wetten over de gegevensbescherming en houden rekening met de in het mededingingsrecht voor gegevensbescherming getrokken grenzen. De geldigheid van deze verklaring betreffende gegevensbescherming is begrensd tot onze onderneming. Deze verklaring betreffende gegevensbescherming geldt niet voor websites die via links op onze website bereikbaar zijn.

Statistische evaluatie (Google Analytics)

We maken op basis van onze rechtmatige interesse (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economisch gebruik van ons online-aanbod in de zin van artikel 6 par. 1 sub f AVG) gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google LLC ("Google")". Google gebruikt cookies. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder het Privacy-Shield-verdrag en garandeert hiermee dat het zich houdt aan de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in opdracht van ons toepassen om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruiker te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten met betrekking tot ons online-aanbod en om verdere, met het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van internet verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruiker worden samengesteld.

We passen Google Analytics toe in de vormgeving als "Universal-Analytics". "Universal Analytics" verwijst naar een procedure van Google Analytics, waarbij de gebruikersanalyse op basis van een pseudo gebruikers-id plaatsvindt waardoor een gepseudonimiseerd profiel van de gebruiker met informatie over het gebruik van verschillende apparaten wordt samengesteld (zgn. "Cross-Device-Tracking").

We passen Google Analytics alleen toe met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten binnen de Europese Economische Gemeenschap wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker overgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan de opslag van cookies door een instelling in de browsersoftware voorkomen; de gebruiker kan tevens de overdracht van de door de cookie geregistreerde en op het gebruik van het online-aanbod betrekking hebbende gegevens aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de verbod- en bezwaarmogelijkheden, leest u in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google (https://policies.google.com/technologies/ads)evenals in de instellingen voor de weergave van reclame-weergave door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Om de registratie door Universal Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen installeren. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie actief: Google Analytics uitschakelen. 

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Duur van de opslag

Uw gegevens worden alleen zo lang gebruikt als voor de bestaande klantenrelatie noodzakelijk is, hetzij omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of omdat we een rechtmatig belang hebben in de verdere verwerking. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens tot de intrekking van uw toestemming of totdat u bezwaar maakt tegen onze rechtmatige belangen. Ongeacht hiervan zijn we op basis van handels- en belastingrechtelijke eisen verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan.

Uw rechten

U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 • Vul hiervoor het contactformulier in of wend u per e-mail tot datenschutz@moldex-europe.com.

U hebt tevens het recht om bezwaar aan te tekenen bij een op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wijziging van de bepalingen betreffende gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om deze bepalingen betreffende gegevensbescherming aan te passen en te wijzigen. Wijziging in de bepalingen betreffende gegevensbescherming zullen wij op deze site melden. Oudere versies van onze bepalingen betreffende gegevensbescherming kunnen op deze site nog altijd worden opgeroepen, zodat u de uitgevoerde wijzigingen kunt volgen.