Upozornění k ochraně údajů

Následující upozornění k ochraně údajů poskytují přehled o tom, jaké informace shromažďujeme při Vaší návštěvě našich webových stránek a jakým způsobem jej používáme. Kompletní informace o zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete v podrobném prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno níže.

Jaké údaje od Vás shromažďujeme?

Při vyvolání našich webových stránek

 • Adresa IP
 • Datum
 • Čas
 • Vyvolaná stránka
 • Protokol
 • Stavový kód
 • URL odkazovače (dříve navštívená stránka)
 • Agent uživatele (typ a verze prohlížeče)
 • Vyvolaná doména

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 90 dnů.

Na základě Vašeho zadání do našeho kontaktního formuláře

 • E-mailová adresa
 • Jméno
 • Telefonní číslo (volitelně)
 • Poštovní směrovací číslo a místo

Mimo to

Používáme Tracking Tool Google Analytics, abychom se pomocí cookie dozvěděli více o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Přitom Vaše adresa IP bude zpracovávána a odeslána pouze anonymně.

Jakým způsobem shromažďujeme Vaše údaje?

Vaší návštěvou našich webových stránek se automaticky zaprotokolují přístupová data. V opačném případě shromažďujeme údaje pouze prostřednictvím zadání na našich webových stránkách nebo použitím cookie.

K čemu používáme Vaše údaje?

 • Pro optimalizaci našich webových stránek, např. obsahů nebo navigace.
 • Pro zpracování Vašich dotazů týkajících se servisu, např. otázky ohledně produktů nebo aplikací.
 • Vaše osobní údaje postoupíme třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nutné pro zpracování konkrétní žádosti od Vás, například zasláním dotazu týkajícího se produktu některému z našich autorizovaných prodejců ve Vaší blízkosti nebo pokud jsme povinni, tyto z právního, úředního nebo soudního důvodu předat

Jaká práva máte:

 • Informace: Máte právo na informace o uložených Vašich osobních údajích a kopii dat.
 • Vymazání: Máte právo na vymazání Vašich uložených osobních údajů.
 • Oprava: Máte právo na opravu Vašich osobních údajů.
 • Odpor: Máte právo vznést odpor a můžete nás za tím účelem kontaktovat.
 • Máte právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů (zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací v Bádensku-Württembersku, Stuttgart (D)).
 • Odpovědi na otázky k ochraně údajů obdržíte na adrese: datenschutz@moldex-europe.com nebo Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Strasse 50, 72141 Walddorfhäslach, Německo.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Oblast platnosti

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání webové stránky moldex-europe.com a v souvislosti s ní nabízených služeb. Tato webová stránka je nabídkou společnosti Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Strasse 50, D-72141 Walddorfhäslach, E-Mail: info@moldex-europe.com ("Moldex") jako odpovědná společnost ve smyslu čl. 4 základního nařízení o ochraně údajů EU ("DS-GVO/ZNOÚ"). Náš pracovník pro ochranu údajů je k dispozici na adrese datenschutz@moldex-europe.com nebo na naší poštovní adrese s doplňkem "pracovník pro ochranu údajů".

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Je pro nás důležité, Vás informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto používány a jaké práva máte ohledně osobních údajů, uložených o Vás.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které jsou shromážděné nebo používané např. navštěvou naši webové stránky, kontaktováním našeho zákaznického servisu nebo na základě spolupráce se společností Moldex jako obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner.

To bez omezení zahrnuje veškeré osobní údaje jakéhokoli druhu, získané online nebo offline.

Účely zpracování

Vaše údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

 • zasílání informací o produktech společnosti Moldex a službách, jejich použití a zdrojích dodávek
 • zodpovězení otázek týkajících se našich produktů a služeb
 • odstranění problémů s produktem
 • pomoc při zlepšování našich webových stránek, např. obsahů nebo navigace

Pokud spolupracujete se společností Moldex jako zainteresovaná osoba, obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner, tak Vás o Vaše osobní údaje žádáme zejména pro následující účely:

 • odesílání bezpečnostních, personalizovaných zpráv týkajících se našich produktů a služeb
 • řízení vztahů se zákazníky
 • provádění průzkumů spokojenosti s produkty a službami společnosti Moldex

Obecné kontaktní dotazy, provedení smlouvy

V závislosti na tom, zda spolupracujete se společností Moldex jako zainteresovaná osoba, uživatel, obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner a jakým způsobem to dělat, shromažďujeme různé osobní údaje. Tyto informace nám dobrovolně poskytnete a my je použijeme pouze pro zamýšlené účely.

K tomu mimo jiné patří jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, informace o Vámi používaných produktech a oblastech použití.

Pokud nám poskytnete osobní údaje telefonicky, e-mailem, poštou nebo přes naše webové stránky (zejména příjmení, jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu), provádí se toto zásadně dobrovolně. Tyto údaje jsou používány k vyřízení smluvního vztahu, ke zpracování Vašich dotazů resp. Vašich objednávek a pro vlastní průzkum trhu nebo veřejného mínění a pro vlastní reklamy zaslané poštou.

Další použití, zejména předávání údajů třetím stranám za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo veřejného mínění, není prováděno. Údaje, které vzniknou v této souvislosti vymažeme poté, jejichž uložení již není potřebné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO/ZNOÚ nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO/ZNOÚ.

Žádosti o místo

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žadatelů za účelem zpracování a vyřízení žádosti o místo (právní základ § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů "BDSG"). Zpracování lze provádět také elektronickou cestou. To platí zejména v případě, jestli-že žadatel předloží odpovídající doklady žádosti elektronickou cestou, například e-mailem. V případě uzavření pracovní smlouvy s žadatelem se předávané údaje uloží za účelem vyřízení pracovního poměru v souladu se zákonnými předpisy.

Neuzavře-li se s žadatelem žádná pracovní smlouva, podklady k podání žádosti o místo se automaticky vymažou šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, za předpokladu, že vymazání není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby, odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle německého obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Uložení se prodlouží pouze tehdy, pokud jste nám k tomu poskytli svůj souhlas (např. z důvodu zájmu o informace o vhodných místech v budoucnu). V tomto případě se vymazání provede 2 roky po odmítnutí žadatele pro aktuální pozici.

Automatizovaný sběr a automatizované zpracování údajů prohlížečem

Stejně jako u jiných webových stránek náš server automaticky a dočasně shromažďuje informace v protokolech serveru, přenášených prohlížečem, pokud jste je nedeaktivovali. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vás informovali o našich webových stránkách a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO/ZNOÚ):

 • adresa IP požadujícího počítače
 • požadavek souboru klienta
 • kód odpovědi http
 • internetové stránky, ze kterých nás navštěvujete (URL odkazujícího uživatele)
 • čas požadavku serveru
 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém požadujícího počítače

Neproběhne osobní vyhodnocení logfile serveru. Tyto údaje poskytovatel nemůže přiřadit v žádné době konkrétním osobám. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovede.

Předávání Vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, když

 • e to nutné pro zpracování konkrétní žádosti od Vás, například zasláním dotazu týkajícího se produktu některému z našich autorizovaných prodejců ve Vaší blízkosti.
 • jste nám k tomu dali svůj souhlas. V prohlášení o souhlasu se Vám sdělí příjemci nebo kategorie příjemců.
 • použijeme externích poskytovatelů služeb jako zpracovatelů zakázky a jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách podle čl. 28 DS-GVO/ZNOÚ. Tito byli pečlivě vybráni a námi pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a předpisy DS-GVO/ZNOÚ a jsou pravidelně kontrolováni.
 • jsme povinni, tyto z právního, úředního nebo soudního důvodu předat.

Cookie

Za určitých okolností na počítači ukládáme informace formou takzvaných souborů cookie. Cookies jsou identifikátory (soubory), které jsou uloženy na pevném disku požadujícího počítače. Obsahují informace o uživateli. Použití souboru cookie nesouvisí s Vašimi osobními identifikovatelnými informacemi uvedenými na webových stránkách. Následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže, jsou používané na této webové stránce:

 • Dočasné soubory cookie: Při zavření prohlížeče se dočasné soubory cookie automaticky vymažou. K tomu zejména patří session cookie. Tyto uloží takzvané session ID, s nimiž mohou být přiřazena společná sezení různým požadavkům Vašeho prohlížeče. To umožní opětovné rozpoznání Vašeho počítače při návratu na naše webové stránky. Session cookie se vymažou při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.

Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Používání našich webových stránek je také možné, pokud jste prostřednictvím svého prohlížeče deaktivovali příjem souborů cookie. To však má za následek, že některé stránky již nefungují nebo fungují jen částečně.

Bezpečnost

Přijmeme vhodná opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem třetích osob. Vaše údaje zpracováváme v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů, platných ve Spolkové republice Německo a dodržujeme meze, stanovené v právních předpisech o ochraně údajů. Platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je omezena na naši společnost. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, přístupné prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.

Statistické vyhodnocení (Google Analytics)

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší on-line nabídky, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO/ZNOÚ) používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu Google LLC ("Google"). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované soubory cookie o používání on-line nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony týkající se ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání naší nabídky on-line uživateli, sestavila zprávy o činnostech v rámci této on-line nabídky a poskytla nám další služby spojené s používáním této on-line nabídky a využívání internetu. V tomto případě lze pomocí zpracovávaných údajů vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Google Analytics používáme ve vybavení jako "Universal Analytics". "Universal Analytics" znamená proces služby Google Analytics, ve kterém je analýza uživatele založena na pseudonymním ID uživatele a tudíž je vytvořen pseudonymový profil uživatele s informacemi z použití různých zařízení (tzv. "Cross-device tracking"

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se úplná adresa IP odešle na server Google v USA a se zkrátí.

dresa IP zaslaná prohlížečem uživatele se nesloučí s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením svého prohlížeče software; uživatelé mohou také zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila údaje vygenerované souborem cookie a souvisela s jejich využíváním nabídky on-line a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o využití údajů společností Google, možnostech nastavení a podávání odporu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) stejně jako v nastavení zobrazování reklamních zobrazení společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Chcete-li zabránit sběru údajů prostřednictvím Universal Analytics v různých zařízeních, musíte se odhlásit od všech systémů, které používáte. Kliknete-li zde, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Deaktivovat Google Analytics.

Osobní údaje uživatelů se po 14 měsících vymažou nebo anonymizují.

Doba uložení

Vaše údaje budou používány pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro existující vztahy se zákazníky, dokud nám neudělíte svůj souhlas nebo dokud nemáme oprávněný zájem o další zpracování. V těchto případech zpracováváme Vaše údaje až do zrušení Vašeho souhlasu, nebo dokud nevznesete námitky vůči našim oprávněným zájmům. Bez ohledu na to jsme vzhledem k obchodním a daňovým předpisům povinni, ukládat Vaše údaje týkající se adresy, platby a objednávky po dobu deseti let.

Vaše práva

Vůči nám máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo vymazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na odpor proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.
 • Vyplňte k tomu kontaktní formulář nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese datenschutz@moldex-europe.com.

Máte také právo podat prostřednictví nás stížnost o zpracování Vašich osobních údajů u orgánu pro dozor nad ochranou údajů.

Změna ustanovení pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo přizpůsobení a změny těchto ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Změny ustanovení týkající se ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Dřívější verze našich ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů budou i nadále k dispozici na této stránce, abyste mohli pochopit provedené změny.